Vooronderzoek

Vooronderzoek nodig voor je project locatie? BeoBOM ondersteunt bedrijven met professioneel advies op het gebied van Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO), of u nu op zoek bent naar een bureaustudie om de gevaren op de bouwplaats in te schatten, of wanneer u al concreet van plan bent werkzaamheden zoals sonderingen, baggeren, het zetten van palen en overige bodemroerende werkzaamheden uit te voeren. Er wordt door ons per project gekeken naar de geplande werkzaamheden, waarna een passend advies wordt gegeven. Ieder project is uniek, een standaard-advies bestaat voor ons niet. Heeft u binnen uw project mogelijk te maken met de opsporing van explosieven dan zijn verschillende scenario’s denkbaar:

  • De door u geplande werkzaamheden kunnen op reguliere wijze worden uitgevoerd, een onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten is niet noodzakelijk;
  • Het uitvoeren van een Historisch Vooronderzoek. Er wordt in kaart gebracht of er binnen uw projectgebied Ontplofbare Oorlogsresten kunnen worden verwacht. Het resultaat is een rapportage met een tweetal kaarten, waarop wordt aangegeven waar en tot welke diepte (horizontaal en verticaal) Ontplofbare Oorlogsresten kunnen worden verwacht. Een gebied kan uiteraard tevens als ‘onverdacht’ worden geclassificeerd;
  • Het uitvoeren van een Projectleiderssamenvatting Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten of Projectgebonden Risicoanalyse. Eerstgenoemd onderzoek betreft een beknopt document waarin nader wordt ingegaan op de geplande werkzaamheden in het licht van de te verwachten Ontplofbare Oorlogsresten en daaropvolgend een passend advies. Het gaat dieper in op het civieltechnisch aspect, waardoor in sommige gevallen een verdacht gebied verder kan worden ingeperkt. Wanneer een project dusdanig ingewikkeld of groot is dat met een briefrapportage niet kan worden volstaan, wordt een Projectgebonden Risicoanalyse uitgevoerd. Ook dit document heeft als doelstelling het in kaart brengen van risico’s en het adviseren van te nemen beheersmaatregelen (indien noodzakelijk);
  • Het uitvoeren van een opsporingsproces of het toepassen van beheersmaatregelen. Wanneer vooraf al duidelijk blijkt dat een bureau-onderzoek niets zal bijdragen aan uw project – bijvoorbeeld omdat het gebied in het verleden door BeoBOM of een derde partij reeds is onderzocht – of wanneer uw project op zeer korte termijn dient te worden gestart, kan worden gekeken naar geschikte beheersmaatregelen of de meest geschikte manier van opsporen.

Meer weten over de mogelijkheden? Onze adviseurs staan u graag vrijblijvend te woord over onze producten. Onze contactgegevens vindt u hier (link opent in nieuw tabblad).

Klik op onderstaande links om meer te lezen over onze bronnen, methodiek en het BeoBOM-archief.

Objectief en feitelijk onderbouwd

BeoBOM is zelf geen opsporingsbedrijf, wat betekent dat wij ons niet bezig houden met het opsporen van explosieven in ‘het veld’. Voor u betekent dit concreet dat wij er geen belang bij hebben een gebied als ‘verdacht op explosieven’ te classificeren. Ons oordeel zal daarom altijd objectief en feitelijk onderbouwd zijn. Wij presenteren onze bevindingen op een heldere manier, met diverse foto’s en afbeeldingen om scenario’s te verduidelijken.

CS-VROO

Onze onderzoeken hebben als fundament het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO), het wettelijke kader waarbinnen een onderzoek Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten dient te worden uitgevoerd. Met het behalen van het CS-VROO certificaat voldoet BeoBOM aantoonbaar aan de nieuwe kwaliteitseisen van het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten.

Team

Het team van BeoBOM bestaat onder andere uit afgestudeerde (militair-) historici, twee archeologen en een mix van praktijkmensen waarmee theorie en praktijk op de meest pragmatische wijze kunnen worden ingezet. Daarnaast kan het team altijd terugvallen op de 34 jaar ervaring die de oprichter van BeoBOM heeft binnen het vakgebied van de explosieven opsporing.

Ontplofbare oorlogsresten 3
Voorbeelden van Ontplofbare Oorlogsresten, aangetroffen op basis van de uitkomsten van recent historisch vooronderzoek.